Login;

* Earth's water is in a continuous loop with the energy provided by the sun. People, they returned to the water after taking the same cycle, and this cycle to use Needs. During this process the substances mixed in water, the water's physical, chemical and biological properties by changing the "water pollution" allows the emergence of the so-called status

Pollisyo and Waste Water Treatment Systems;

* Water pollution, the water source physical, chemical, bacteriological, be in the form of a negative change of radioactive and ecological characteristics. Thus, the impact of water pollution on ecosystems depend on water, self-cleaning capacity of the deterioration of the balance and they have all the water in nature may gradually lead to the reduction or extinction. "Water" in the last century as a result of contamination found in direct proportion to the industrialization has threatened the sustainability of human life. For this purpose, the natural treasures of the country, which has increased water conservation and pollution control efforts in this regard also take; preventive conscious of water consumption and water pollution was enacted sanctions.

Waste Water Treatment Systems and Turkey;

* In our country, the Water Pollution Control Regulation published in the Official Gazette No. 25687 of 31 December 2004 and entered into force. This Regulation 9/8/1983 and No. 2872 of the Environmental Law was prepared based on Article 8, and 11 and 4856 dated 05.01.2003 and the Ministry of Environment and Forest Law on the Organization and Duties Article 9. These regulations preventing the contamination of water sources; socio-economic conditions of our country and establish the necessary legal and technical basis in order to perform in a manner consistent with sustainable development goals.

* Bu çerçevede; su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım araçlarını Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları’nın kalitesinin korunması, iyileştirilmesi ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları belirlemektir. Bu yönetmelik su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını, su kalitesinin korunmasına ilişkin planlama esasları ve yasaklarını, atık suların boşaltım ilkelerini ve boşaltım izni esaslarını, atık su altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslarını kapsar. Bu gerekçe ile atık su arıtma tesislerine ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Bu nedenle;

 • Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş suların,
 • Maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinde kimyasal değişime uğramış suların,
 • İmalata dayalı proseste, soğutma-ısıtma sistemlerinde veya işletmenin herhangi bir noktasında kimyasal yapısı değişmiş veya ısısı değişmiş suların,

Atık Su Arıtma Tesisleri ve Otomasyon;

* Yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya deşarj edildikleri alıcı ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için, Atık su arıtma tesisleri kurulmaktadır. Atık Su Arıtma Proselerinin modern ve enerji verimliliği yüksek günümüz standartlarına ulaşabilmesi ancak tüm Prosesin Otomasyon sistemine entegre edilebilmesi ile mümkün olacaktır.

* Doğru Üretim; maksimum verimlilik, kolay ürün takibi, uzun vadede ucuz işçilik, proses kontrolünde ancak teknoloji kullanarak ve insan inisiyatifi olmaksızın yapılabilmektedir. Tüm Prosesler gibi Atık Su Arıtma Prosesleri’nde temel esas sistemdeki her türlü çalışma, arıza durumlarını ve oluşabilecek olumsuz olayları doğru analiz etmek, doğru değerlendirmek ve bu sonuçlara göre ani müdahalelerin doğru yapılmasından geçmektedir. Bu da ancak Otomasyon sistemiyle mümkün olabilecektir.

   

Atık Su Arıtma Tesisleri ve KONELSİS;

* Bu anlayışla KONELSIS tüm Proses noktalarının izlenmesi, tüm proses noktalarının kontrol edilmesi, tüm geçmiş dataların kayıt edilmesi, raporlanması ve kontrolüyle birlikte İşçilik maliyetlerini azaltarak uygulamada karşılaşılan zorlukları ve belirsizlikleri ortadan kaldıran Anahtar Teslimi Otomasyon ve Elektrik Çözümleri Üretmektedir.

Komple Anahtar Teslimi Çözümlerimiz;

 • O.G. (Orta Gerilim) Şalt tesisleri ve kesicileri,
 • A.G. (Alçak Gerilim) dağıtım panoları,
 • Kompanzasyon panoları ve harmonik filtrasyonu,
 • MCC (Motor Control Center) Panoları,
 • PLC/RTU sistemlerinin kurulması mühendislik hizmetleri,
 • SCADA/DCS Sistemlerinin kurulması ve mühendislik hizmetleri,
 • Saha Enstrümantasyonunun temini ve kalibrasyonlarının yapılması,
 • Elektrik montaj ve devreye alma işlerinin yapılması vb.

* Gelişen bilişim, elektrik, elektronik teknolojisi ile birlikte otomasyon ve elektrik sektöründe kullanılan ürünlerde hızlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Konelsis bu teknolojik yarışta sektöründe lider Siemens ve Schneider Electric system partnerliği ile otomasyon çözümleri sunmaktadır. İçmesuyu Arıtma Prosesinde komple anahtar teslimi otomasyon çözümleri üretmekle birlikte lokal çözümlerde sunmaktayız.

* Ayrıca müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre Atık Su Arıtma Proseleri’nde komple anahtar teslimi otomasyon çözümleri üretmekle birlikte lokal çözümlerde sunmaktayız.

Bunlara örnek verecek olursak;

 • Kaba Izgara Ünitesi,
 • İnce Izgara Ünitesi,
 • Giriş Pompa İstasyonu Ünitesi,
 • Kum ve Yağ Tutucu Ünitesi,
 • Selektör Tankı Geri Devir ve Fazla Çamur İst. Ünitesi,
 • Havalandırma Tankları Anaerobik Bölüm Ünitesi,
 • Son Çökeltme Havuzları,
 • Mechanical Sludge Dens. And Sludge Dewatering Unit,
 • Bellows Unit,
 • MCC (Motor Control) Panels,
 • Piano Type AKEP (Master Control Equipment Panel) Panels,
 • PLC Panels,
 • Scada Systems

* We take Konelsis signature to professionals working in the automation of the Waste Water Treatment Process Automation Systems. To get more information you can contact our company.